Monday, 2 November 2015

381. கிளிப்பாளை, 382. கிள்ளை, 383. கிளச்சி, 384. கிளிசை, 385. கிளிமீன்,
கீளிமீன்
386. மஞ்சக்கீளி (சின்னக்கீளி), 387. கறுப்புக்கீளி, 388. தாளான் கீளி, 389. நெடுங்கீளி, 390. பட்டாணிக் கீளி, 391. பாக்கீளி, 392. புள்ளிக்கீளி, 393. வரிக்கீளி, 394. வண்ணாத்திக்கீளி, 395. முட்டாள் கீளி, 396. பெருவாக்கீளி, 397. சல(ம்) தின்னிக்கீளி.
398. கீரைமீன் (Yellowfin tuna), 399. கீச்சான் (மொண்டொழியன்), 400. கோலக்கீச்சான், 401. கீட்டா, 402. குறுவளை, 403. குறுவா, 404. குப்புளா, 405. கும்பிளா (கும்பாலா), 406. குமுளா,
குறிமீன் (வெள்ளையும், மஞ்சளும் கலந்த நிறம். முதுகில் முள் இருக்கும். செதிளில் இருநிறம். வயிற்றில் சினை இருக்கும்)
407. புள்ளிக்குறி மீன், 408. வெள்ளைக்குறி மீன், 409. குறுமீன் (குதிப்புச் சுவையுள்ளது. பன்னா, குட்டிக்கத்தாளை மாதிரியானது), 410. குழிமீன் (உருண்டு திரண்டிருக்கும்), 411. குழாய் மீன் (கலிங்கன் போன்றது. தும்பு போன்ற குழாய் போன்ற வாயால் இரையை உறிஞ்சக்கூடியது), 412. குதிப்பு (சல்லமீன்), 413. குருங்கை
குத்தா
414. செந்தலைக்குத்தா, 415. செம்பக் குத்தா, 416. செந்தூரக்குத்தா, 417. தாழக்குத்தா, 418. தாடிக்குத்தா, 419. சென்னிக்குத்தா, 420. கன்னங்குத்தா, 421 வீசக்குத்தா.
422. குளச்சல், 423. குழிமுண்டான், 424. குட்டிலி (கூட்டிலி, சுட்டுத்தின்ன ஏற்ற மீன்), 425. குட்டோறு, 426. குமளம்பாசு,
கூரல் (வயிற்றில் பள்ளை எ
ன்ற காற்றுப்பை உள்ள மீன்)
427. மஞ்சள் கூரல் (அளக்கத்தாளை இனம்), 428. வெள்ளைக் கூரல், 429. கொடுவாய்க் கூரல்,
430. கூடுமுறிச்சான், 431. கூந்தா, 432. கூறவு
கெழுது

433. மண்டைக் கெழுது, 434. மடிக் கெழுது, 435. மாம்பழக் கெழுது (மஞ்சள் கெழுது), 436. கட்டக் கெழுது, 437. காயல் கெழுது, 438. முழங்கெழுது, 439. பொன் கெழுது, 440. ஊசிக் கெழுது, 441. சல்லிக் கெழுது, 442. மொண்டைக் கெழுது, 443. முள்ளங் கெழுது, 444. பொதி கெழுது (பொரி கெழுது), 445. வெண் கெழுது, 446. கூவங் கெழுது (குவ்வங் கெழுது, அரிய இனம்), 447. கருப்புக் கெழுது, 448. சலப்பைக் கெழுது, 449. வரிக் கெழுது, 450. பீக்கெழுது, 451 அங்காள் கெழுது, 452. ஆணிக்கெழுது, 453. செம்பாணிக் கெழுது (செம்பு ஆணி போன்ற மஞ்சள் முள் இருக்கும்)

No comments :

Post a Comment