Sunday, 8 September 2019


குதிரை காலணி நண்டு (Horseshoe Crab)

நடமாடும் பல்கலைக்கழகம் என்ற சிலரை வர்ணிப்போமே. அதுபோல நடமாடும் புதை படிவம்’ (Fossile) என்று அழைக்கத்தக்க ஒரு கடலுயிர் குதிரை காலணி நண்டு (Horseshoe Crab).
ஆம்! புவிப்பந்தில் தோன்றிய காலத்தில் இருந்து, 445 மில்லியன் ஆண்டுகளாக மாறாமல் இருக்கும் ஓர் உயிரை வேறு எப்படி சொல் வதாம்?
குதிரை காலணி நண்டுகள் புவி உருண்டையில் ஓங்காரமாக உலவித் திரிந்த டைனோசார்களுக்கும் மூத்தவை. ஆனால், இந்த உயிர்வாழும் புதைபடிவம்அதன் அச்சுஅசல் வடிவம் மாறாமல் இன்றும் நம்மிடையே வாழ்வது அதிசயம்தானே?
குதிரை காலணி நண்டுக்கு ஏன் அந்தப் பெயர் என்று சொல்லத் தேவையில்லை. குதிரையின் லாட வடிவில் இருப்பதால் அந்தப் பெயர் என்பதை யாரும் எளிதாகப் புரிந்து கொள்ளலாம். குதிரை காலணி நண்டு Limulidae குடும்பத்தைச் சேர்ந்தது.
பெயரில் நண்டு என்று இருந்தாலும் குதிரை காலணி நண்டு, நண்டு இனத்தைச் சேர்ந்த தில்லை. நண்டு, வெட்டுக்கிளியை விட இது சிலந்தி, தேள்களுடன் அதிக உறவுள்ளது.
குதிரை காலணி நண்டுகளில் நான்கு வகைகள் உள்ளன. அவற்றில் அட்லாண்டிக் கடலில் ஓரினமும், எஞ்சிய மூன்றினங்கள் இந்திய, பசிபிக் கடல்களிலும் வாழ்கின்றன.
குதிரை காலணி நண்டு, கடலோர மென் மணல்பகுதி, சகதிப் பகுதிகளில் வாழும். வசந்த காலத்தில் நிலா ஒளியைப் பொழியும் காலத்தில் கடல் உரப்பாக இருக்கும் காலங்களில் இவை அதிக அளவில் கரைப்பக்கம் வரும்.
குதிரை காலணி நண்டுக்கு, ராணுவத்தினர் அணியும் இரும்புத் தொப்பி போன்ற முதுகுஓடு உண்டு. அந்த ஓட்டின் விளிம்பில் முட்களும் உண்டு. எனவே இந்த கடலுயிரினத்தைத் தூக்க வேண்டுமானல் ஓட்டைப்பிடித்தே விழிப்புடன் தூக்க வேண்டும். குச்சி போல நீட்டிக் கொண்டிருக்கும் வாலைப்பிடித்துத் தூக்குவது நல்லதல்ல.
குதிரை காலணி நண்டின் நண்டினங்ளைப் போலவே அதன் ஓடுகளைக் கழற்றிக் கொள்ளும். ஒரு குதிரை காலணி நண்டு அதன் வாழ்நாளில் 16 முதல் 17 முறை ஓடு கழற்றி புதிய ஓட்டைப் பெற்றுக் கொள்ளும்.
குதிரை காலணி நண்டை மூன்று பகுதிகளாகப் பிரிக்கலாம். அப்படியே திருப்பி உள்பக்கமாக நோக்கினால், முதல் பகுதியில் வாயும், ஐந்து இணை கால்களும் இருக்கும்.
முதல் இணை கால்கள், மற்ற இணைகால்களை விட சிறியதாக ஆனால் கிடுக்கி வடிவத்தில் இருக்கும். இதன்மூலம்தான் குதிரை காலணி நண்டு, சிப்பி, மட்டி, புழுக்கள் போன்றவற்றைப் பிடித்து உடைத்து நசுக்கி விழுங்கும். கால்களின் உதவியால் கடல்தரையில் குதிரை காலணி நண்டால் நடக்கவும் முடியும்.
இதன் இரண்டாவது பகுதியில் மூச்செடுக்க உதவியாக 5 இணை செவுள்கள் (Book Gills) உள்ளன. இவை மூச்செடுக்க மட்டுமின்றி தலைகீழாக நீந்தவும் உதவுகின்றன.
குதிரை காலணி நண்டின் மூன்றாம் பகுதி அதன் நீண்ட வால்தான். இந்த வால் குதிரை காலணி நண்டு நீந்தும் போது அதற்கு சுக்கான் போலப் பயன்படுகிறது. தப்பித்தவிர குதிரை காலணி நண்டு கவிழ்ந்துவிட்டால் மீண்டும் நிமிர்ந்து கொள்ள இந்த வால் பயன்படும். குதிரை காலணி நண்டின் வாலை டெல்சன் (Telson) என்பார்கள். ஆபத்தற்ற, நஞ்சற்ற வால் இது. இதன் மூலம் குதிரை காலணி நண்டு யாரையும் குத்தாது.
குதிரை காலணி நண்டுக்கு மொத்தம் 9 கண்கள். இவற்றில் 7 கண்கள் ஒட்டின் மேற்பகுதி யிலும், எஞ்சிய இரண்டு கண்கள் ஓட்டின் அடிப்புறத்திலும் அமைந்திருக்கும்.
அவரை போன்ற பெரிய மேலோட்டுக் கண்களில் ஒன்று கூட்டுக்கண். அதாவது மலர்க்கொத்து போன்ற கண். அதே போன்ற மற்றொரு கண், பக்கவாட்டு வெள்நேர்த்தசை கண்.
இவை தவிர மேல் ஓட்டில் ஃ என்ற எழுத்தைக் கவிழ்த்து வைத்தது போல சிறிய முக் கண்களும், அதன் கீழ்ப்பகுதியில் இன்னும் சிறிய 2 அடிப்புறக் கண்களும் இருக்கும். பின்னால் சொன்ன ஐந்து கண்களும் குதிரை காலணி நண்டின் எந்தத் திசையில் இயங்குவது என்பதை முடிவு செய்யக் கூடியவை. இதுபோக, இந்த ஐந்து கண்களும் ஒளியை ஏற்று பதிலளிக்கக் கூடிய திறனுடையவை.
குதிரை காலணி நண்டின் ஓட்டின் உள்ளே மற்ற இருகண்கள், நண்டை வழிநடத்த உதவுகின்றன. இந்த கடலுயிரின் வாலிலும் கூட வரிசையான ஒளியை வாங்கி திருப்பி யொளிக்கும் அமைப்பு உண்டு.
குதிரை காலணி நண்டுகள் இரவு நேரத்தில் இயங்கக்கூடியவை. சிறிய குதிரை காலணி நண்டு கள் தலைகீழாக நீந்த வல்லவை. இந்த வகை கடலுயிர்களின் ஆணை விட பெண்ணே மூன்றில் ஒருபங்கு பெரியது. குதிரை காலணி நண்டால் 8 முதல் 24 அங்குலம் வரை வளர முடியும்.
குதிரை காலணி நண்டில் பெண் நண்டுகள், கடல் தரையில் குழிகள் தோண்டி அதில் 60 ஆயிரம் முதல் ஒரு இலட்சத்து 20 ஆயிரம் முட்டைகள் வரை இடும். இவற்றில் இருந்து 5 வாரம் கழித்து குஞ்சுகள் பிறக்கும். பிறக்கும்போது குஞ்சுகள் சிறியதாக அப்பாவைப் போன்ற உருவத்துடன் குட்டி வாலுடன் காணப்படும். 11 வகை கடற்பறவைகளுக்கு குதிரை காலணி நண்டின் குஞ்சுகள் இரையாகும். குஞ்சுகளில் பத்து விழுக்காடு குஞ்சுகளே உயிர் பிழைத்து 8 அல்லது 9 ஆண்டுகளில் முழுவளர்ச்சி அடையும்.
வளர்ந்த குதிரை காலணி நண்டுகள் சுறா, மீன், ஆமை போன்றவற்றுக்கு உணவாகும். மனிதர்களுக்கு இவை தூண்டில் இரையாகவும், உரமாகவும் மருந்தாகவும் பயன்படுகின்றன. குதிரை காலணி நண்டு 20 முதல் 40 ஆண்டுகள் உயிர் வாழக்கூடியது.
நமது உடலில் உள்ள இரத்தம் உடல் முழுவதும் உயிர்க்காற்றைக் கொண்டு செல்ல இரும்புச் சத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஹீமோகுளோபின்களைப் பயன்படுத்துகிறது. ஆனால், குதிரை காலணி நண்டின் ரத்தம், அதன் உடல்முழுக்க உயிர்வளியை (ஆக்சிஜனை) கொண்டு செல்ல தாமிரம் கலந்த Hemocyaninஐப் பயன்படுத்துகிறது. தாமிரம் கலந்திருப்பதால் குதிரை காலணி நண்டின் இரத்தம் நீலநிறமானது. இந்த இரத்தம் மனிதர்களுக்கு மருத்துவ ரீதியாகப் பயன்படுகிறது.

Saturday, 17 August 2019


சுறா முட்டை

முட்டைக்குள் ‘மழலைச் சுறா’
கோழியில் இருந்து முட்டை வந்ததா? முட்டையில் இருந்து கோழி வந்ததா? பூவுலகை நீண்டகாலமாக புரட்டிக் கொண்டிருக்கும் கேள்வி இது.
ஆனால் இந்தக் கேள்வியில் கோழி என்பதற்குப் பதில் சுறா என்றுகூட நாம் மாற்றிக் கொள்ளலாம். காரணம் சுறாக்களில் ஏறத்தாழ 100 வகை சுறாக்கள், அதாவது 30 விழுக்காடு சுறாக்கள் முட்டையிடுபவை.
சுறாக்களில் Viviparous வகை சுறாக்களில் பெண் சுறாவின் வயிற்றுக்குள் முட்டை கருவாகி அது உடைந்து உயிருள்ள குட்டிகள் வெளிப்படும்.

Oviparous வகை சுறாக்கள் முட்டைகளை இட்டுவிட்டு பிரிந்து செல்லக்கூடியவை. பிறகு அந்த முட்டைகளுக்குள் தானாகவே சுறாக்குட்டிகள் உருவாகி அவை முட்டையில் இருந்து வெளி வரும்.
சரி!  எந்தெந்த வகை சுறாக்கள் இப்படி முட்டைகளை வெளியே இட்டு புதிய வழித்தோன்றல்களை உருவாக்கக் கூடியவை? ஒவ்வொன்றாகப் பார்ப்போம்.
உலகின் மிகப்பெரிய மீன்களில் ஒன்றும், சுறா இனங்களில் மிகப்பெரியதுமான அம்மணி உழுவை எனப்படும் பெட்டிச்சுறா (Whale Shark) இப்படி முட்டையிட்டு குட்டிகளை ஈனக் கூடியது.
அம்மணி உழுவையின் முட்டை ஓரடி வரை நீளமிருக்கும். 14 செ.மீ. வரை அகலம் இருக்கும். 8 செ.மீ. வரை தடிமன் இருக்கும்.
குரங்கன் சுறா எனப்படும் Port Jackson சுறாவும் முட்டையிடக் கூடிய சுறா இனங்களில் ஒன்று. குரங்கன் சுறாவின் முட்டை திருகல் கோபுரம் போல இருக்கும். சுறா முட்டைகள் பொதுவாக தடித்த வெளிப்புறத்தோலுடன் உள்ளே நீர்புகாத வண்ணம் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கும். சில வகை சுறாக்களின் முட்டைகள் ஒளி ஊடுருவும் விதத்தில் கண்ணாடி போன்ற தோற்றம் கொண்டவை. இந்த முட்டைகளின் உள்ளே உயிர் அரும்புவதையும், அதன் தளும்பல்களையும் வெளியில் இருப்பவர்கள் பார்க்க முடியும்.
குரங்கன் சுறாவின் முட்டை
பள்ளிக்கூடத்துக்குப் போகும் குழந்தைக்கு அதன் அம்மா, லஞ்ச்பேக் கொடுத்து அனுப்புவது போல, சுறா முட்டைக்கு உள்ளே உருவாகப் போகும் குட்டி பசியில் வாடிவிடக்கூடாது என்பதற்காக அந்த முட்டைக்குள்ளேயே ஒரு மஞ்சள் கரு (Yolk) வைக்கப்பட்டிருக்கும். குட்டி உருவானதும் இந்த மஞ்சள் கருவை உணவாகக் கொண்டு உயிர்வாழும். உரிய நேரத்தில் முட்டையைத் திறந்து வெளியே வரும்.
குரங்கன் சுறாவின் முட்டை திருகுகளுடன் இருக்கும் நிலையில் சில வகை சுறாக்களின் முட்டைகளில் கொடிச்சுருள் (Tendril) போன்ற உறுப்புகள் அமைந்திருக்கும். இதன்மூலம் கடல் தாவரங்கள் அல்லது பாறைகளை இந்த முட்டைகள் பற்றிப்பிடித்துக் கொள்ள முடியும்.
சுருள்வில் (Spring) திருகுகள் போன்ற அமைப்புள்ள முட்டையை தாய்ச்சுறா வாயால் கவ்விப் போய் பாறை இடுக்குகளில் செருகி வைத்துவிடும்.
இதன் காரணமாக இந்த முட்டைகள் கடல்நீரில் அடித்துச் செல்லப்படாமல் பாதுகாப்பாக இருக்கும்.
சுறா முட்டைகளுக்கு வண்ணங்களும் பல. வடிவங்களும் பல. எடுத்துக்காட்டாக Draughtboard சுறாவின் முட்டை, அழகிய ஆரஞ்சு மஞ்சள் நிறத்துடன் ஏதோ அலங்காரம் செய்யப்பட்ட பிறந்தநாள் கேக் போலவே இருக்கும். Zebra சுறாவின் முட்டை Jacarand மரத்தின் குடுவை போல தோன்றும்.
‘கடற்கன்னியின் பணப்பை’
சுறா முட்டைகளின் வெளிப்புறத் தோல் மிகவும் கடிமானது. வெள்ளுடும்பன் என்ற சுறாவின் முட்டையைக் கத்தியால் கூட வெட்ட முடியாது. சுறா முட்டைகள் மனிதர்கள் உண்ணத்தகுந்த பொருட்கள் அல்ல.
ஆனால் சுறா முட்டைகள், கடல் வாழ் மற்ற சுறா இனங்களுக்கு உணவாகக் கூடியவை. இந்தநிலையில் முட்டை ஒன்றில் உருவாகிக் கொண்டிருக்கும் சுறாக்குட்டி ஒன்று அருகில் பெரிய வேட்டைச் சுறாக்கள் வந்தால் அவற்றின் மின்னதிர்வை உணர்ந்து கொள்ளும். தன் இயக்கத்தையும், அசைவுகளையும் குறைத்துக் கொண்டு அதன் மூலம் வேட்டையாட வரும் சுறாவிடம் இருந்து தப்பிக்கும். இது இயற்கையின் பேரதிசயங்களில் ஒன்று.
சுறாக்கள் மட்டுமல்ல திருக்கை மீன்களில் சிலவகை மீன்களும் கூடநேரடியாக குட்டி ஈனாமல் முட்டைகளையிட்டு இனம்பெருக்கக் கூடியவை.
கொட்டும் திருக்கைகள் (Sting Rays) நேரடியாக குட்டி ஈனக்கூடியவை. சாட்டை போன்ற வாலும், நச்சுமுள்ளும் இல்லாத திருக்கைகள் பொதுவாக முட்டையிடக் கூடியவை. இந்த வகை திருக்கைகளின் முன் வாய் சொல்லிக்கொள்ளும் அளவுக்குத் துருத்தியிருக்கும்.
கடற்கரைகளில் அலைகள் அடித்து கரையொதுங்கும் சுறா முட்டைகளை சிலர் ‘கடற்கன்னியின் பணப்பை’ (Mermaid purse) என அழைப்பார்கள். பேயின் பணப்னை எனவும் இந்த முட்டைகள் அழைக்கப்படுவதுண்டு. ஆனால், இப்படி கரையொதுங்கும் முட்டைகள் பெரும்பாலும் திருக்கைகளின் முட்டைகளாகவே இருக்கும்.

உள்ளிருக்கும் உயிர்
சுறா முட்டைகள் வலுவானவை, திறக்க கடினமானவை என்ற நிலையில், திருக்கை முட்டைகள் அப்படி அல்ல.
வேட்டையாடி கடலுயிர்கள் பல எளிதாக திருக்கை முட்டைகளைத் தோண்டித் துழாவி உள்ளிருக்கும் கருவைத் தின்றுவிடும்.
இதனால் திருக்கையின் முட்டைகளில் 18ல் ஒரு முட்டையே உயிர் பிழைக்கும். அதில் இருந்து திருக்கைக் குட்டி உருவாகி உயிர் வாழும்.

Sunday, 11 August 2019


பாசியோ..பாசி!

கடல் பாசிகளின் எண்ணிக்கை என்ன என்பது இதுவரை யாருக்கும் சரிவரத் தெரியாது. இதுவரை ஒரு லட்சத்து 50 ஆயிரம் வகைகள் இருப்பதாகக் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.
பாசிகளைப் பொறுத்தவரை அவை மனிதர்களும், டைனோசர்களும் புவியில் தோன்றும்முன் தோன்றியவை. கடல் உள்பட புவியின் நீர்ப்பரப்புகளில் மூன்றில் இரு பாகத்துக்கு இவை பரவிக் கிடக்கின்றன.
வளர்ந்த முற்றியபின் அழுகிப்போய் கடலுக்கு அடியில் தங்கி புதைப்படிவமாகி விட்ட கடற்பாசிகளைத் தான் நாம் இப்போது கச்சா எண்ணெய்யாகவும், இயற்கை எரிவாயுவாகவும் எடுக்கிறோம்.
கடல்வாழ் உயிர்களுக்கு உணவூட்டுவதிலும், கடலுக்கு உயிர்க்காற்றை அதிக அளவில் உருவாக்கித் தருவதிலும் கடற்பாசிகளின் பங்கு அளப்பரியது.
கடற்பாசிகளில் பலரகங்கள் உள்ளன. பச்சைப் பாசி, பார்ப்பாசி, வேர்ப் பாசி, தாலைப் பாசி, கட்டக் கோரை, கப்பைப் பாசி, கவட்டைப் பாசி, தேன் பாசி போன்றவை கடல்பாசிகளுள் சில. கடற்பாசிகளில் 70 வகை பாசிகள் முழுவதுமாக உண்ணத் தகுந்தவை. சில வகை பாசிகள் 53 முதல் 65 விழுக்காடு வரை உணவாகப் பயன்படக் கூடியவை.
கடல் பாசிகளில் ஒன்றான சாவாளைப் பாசி, ஆவுளியாக்களுக்கும், கடல்ஆமைகளுக்கும் சிறந்த உணவு. தேன் பாசியை கையால் பிழிந்தால் வழுவழுப்பான சாறு நம் கைகளில் வழியும்.
இத்தகைய கடல் பாசிகளில் ஒன்றுதான் கஞ்சிப்பாசி (Gracilaria Lichenoides). யாழ்ப்பாணப் பாசி எனவும் அழைக்கப்படும் கஞ்சிப்பாசி மிகச்சிறந்த அளவில் உணவாகப் பயன்படக்கூடியது. இதை கஞ்சி வடிவில் காய்ச்சிக் குடிக்கலாம்.
உணவாக மட்டுமின்றி புற்றுநோய் மூட்டுவலி போன்றவற்றுக்கு மருந்தாகவும் கஞ்சிப்பாசி பயன்படுகிறது. பற்பசை, சாயம், மது, காகிதம் உள்ளிட்ட 200 வகை பொருள்கள் தயாரிப்பிலும் கஞ்சிப்பாசி ஏதோ ஒரு வகையில் உதவுகிறது.
விண்வெளியில் பன்னாட்டு விண்வெளி மையத்தில் வாழும் வீரர்களுக்கு கஞ்சிப்பாசி உணவாகவும் பயன்படுகிறது என்பதுதான் இதில் சற்று வியப்புக்குரிய விடயம்.

Thursday, 8 August 2019


முஞ்சோள் (Spotted Coral Trout) 

 

களவா (Grouper) போன்ற பார்மீன்களில் ஒன்று முஞ்சோள். களவா, பன்னா மீன்களுக்கு இது மிகவும் நெருங்கிய உறவுக்கார மீன்.பிறந்த முதல் 3 ஆண்டுகளில் இதன் வளர்ச்சி மிக வேகமாக இருக்கும். அதன்பின்

இதன் வளர்ச்சி வேகம் குறையத் தொடங்கும். 120 செ.மீ. அளவுக்கு இது வளரக்கூடியது.

வளர்ந்த பெரிய மீன், 25 கிலோ எடையுடன் திகழ்ந்து ஏறத்தாழ 20 ஆண்டு காலம் உயிர்வாழக்கூடியது.

பார்மீன்கள் யாவுமே பொதுவாக அழகு நிறைந்தவை. முஞ்சோளும் அதற்கு விதிவிலக்கல்ல. இதன் மெல்லிய ஈரம்நிறைந்த வெண்மைநிற சதை மிகவும் ருசியானது. மீனை வெட்டியபிறகு இதன் சதைத் துண்டங்களை மென்மையாக கையாளாவிட்டால் அவை உடைந்து விடக் கூடியவை.

முஞ்சோள்களில் வளர்ந்த பெரிய மீன்கள் பார்களில் வாழும் பலவகை மீன்களை உணவாக்கக் கூடியவை. சிறிய முஞ்சோள்கள் இறால்கள், கணவாய்களை உணவாக்கிக் கொள்ளும்.

தங்கியிருக்கும் இடத்தில் பதுங்கியிருந்தபடி பொறுமையாகக் காத்திருந்து இரையை வேட்டையாடுவது முஞ்சோளின் வழக்கம். சிலவேளைகளில் நெத்தலி, வெங்கணா மீன் கூட்டங்களை விரட்டிச் சென்றும் இது வேட்டையாடும். அந்திமாலையும், அதிகாலைப் பொழுதுமே இதன் வேட்டை நேரம். உணவு உண்ணும் போது முஞ்சோள் மீன் வண்ணம் மாறக் கூடியது.

முஞ்சோளின் பெரிய வாய்க்குள் பல அடுக்கு கூரிய பற்கள் காணப்படும். சிலவேளைகளில் தனது இனத்தைச் சேர்ந்த குட்டி மீன்களையும் முஞ்சோள் இரையாக்கிக் கொள்ளும். மிகுந்த ஆர்வத்துடன் உணவை வேட்டையாடி உண்ணும் முஞ்சோள் மீன்கள், சில நாள்களில் உணவு எதையும் உண்ணாமல் வாழ்வதையும் ஆய்வாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர்.

முஞ்சோளின் அறிவியல் பெயர் Plectropomus maculatus.

Monday, 22 July 2019


முழுநிலவும் கடலுயிர்களும்

‘பூ’தூவும் பவழப்பாறைகள்
பௌர்ணமி என்ற முழுநிலா நாளுக்கு தமிழில் அழகான பெயர்கள் உள்ளன. ஆனால் நாம் அதையெல்லாம் பயன்படுத்துவதில்லை.
பழந்தமிழில் வெள்ளுவா என்பது பௌர்ணமியைக் குறிக்கும். காருவா என்பது இருள்நிலா நாளான அமாவாசையைக் குறிக்கும். நிறைமதி, முழுநிலா என்று பௌர்ணமியை நாம் குறிப்பிட்டாலும் ஒன்றும் குறைந்து போய்விடாது.
தென்தமிழக மீனவர்களிடம் ‘வெறிச்ச நிலா‘ என்ற ஒரு சொல் உண்டு. இது பௌர்ணமியைக் குறிக்கும் சொல்.
சரி!  போகட்டும். இந்த முழுநிலா நாளுக்கும் கடல் உயிர்களுக்கும் இடையில் எப்போதும் நெருக்கமான ஒரு தாக்கம்-தொடர்பு உண்டு.
கடல் உயிர்கள் பலவற்றுக்குள் உறைந்திருக்கும் உயிரியல் கடிகாரம் நிலவை அடிப்படையாக வைத்தே இயங்குகிறது. (கடல் உயிர்கள் மட்டுமல்ல, தரையில் வாழும் மனிதன் உள்ளிட்ட உயிர்களிடம் கூட நிலா தொடர்பான சர்கேடியன் இசைவு இருக்கிறது.)
கடலில் பெருங்கூட்டமாக வாழும் கவுர்கள் (Plankton) இரவில் ஒளிசிந்தியபடி கடல்மட்டத்துக்கு மேலே வந்து பாசி போன்ற இரைகளை உண்டுவிட்டு, பொழுது புலரும் தறுவாயில் கடலடிக்குப் போய் விடக்கூடியவை.
கடலடியில் ‘ஹோலி’
கடலில் கவுர்களை உண்டு வாழும் அம்மணி உழுவை (Whale shark), மேய்ச்சல் சுறா (Basking Shark) போன்ற உயிர்கள் அதிகம் வெளிச்சம் குறைந்த இடங்களில் கவுர்களை இவற்றால் இரைகொள்ள முடியாது. இதனால்தான் புலர்காலைக் கதிரொளி வரும்முன் கடலின் அடிஆழத்தில் சென்று மறைந்து கொள்வதை கவுர்கள் வழக்கமாக வைத்திருக்கின்றன.
வடதுருவமான ஆர்ட்டிக் பகுதியில் முழுநிலா வெளிச்சம் சில நாள்களுக்குத் தொடர்ந்து நீடித்திருக்கும் என்பதால் அந்த காலகட்டங்களில் கவுர்கள் கடல்மட்டத்துக்கு மேலே வருவதே இல்லை. நிலா வெளிச்சம் மறையும் காலங்களில் இவை மீண்டும் மேலே வந்து தலைகாட்டி இரை தேடுவதை கடல் ஆய்வாளர்கள் குறித்து வைத்துள்ளனர்.
சிப்பிகளைப் பொறுத்தவரை முழுநிலா நாளில் அவை வாய்மூடிக்கிடக்கின்றன. வளர்பிறை காலங்களில் சிப்பிகள் மெல்ல மெல்ல மலர்கள் விரிவதைப் போல வாய் திறக்கின்றன. முதலாம் பிறை நாளை விட மூன்றாம் பிறைநாளில் சிப்பிகள் 20 விழுக்காடு அளவுக்குப் பெரிதாகத் திறந்திருப்பது  ஆய்வுகளில் தெரிய வந்துள்ளது.
முழுநிலாவுக்குப்பின் மூன்று அல்லது நான்கு நாள்கள் கழித்து பவழப்பாறைகள் அவற்றின் முட்டைகளை வெளியிடுகின்றன. இவற்றைப் பவழப்பாறைகளின் ‘பாலியல் திருவிழா’ காலம் என கடல் ஆய்வாளர்கள் வர்ணிக்கிறார்கள்.
களவா (Grouper) இனத்தைச் சேர்ந்த பலவகை மீன்கள் கூட்டம் கூட்டமாக கூடி அவற்றின் முட்டைகளை வெளியிடும் காலமும் முழுநிலா காலமே!

Sunday, 23 June 2019


கோலம் போடும் மீன்!

கடலடியில் கண்கவர் கோலம்!
‘அட! இது யார் பார்த்த வேலை?’
கடலடியில் மணல்தரையில் கண்கவர் கோலம் ஒன்றைப் பார்த்தபோது நீர்மூழ்கி வீரர்கள் கேட்ட கேள்வி இது.
ஜப்பான் பக்கம் அமாமி ஒசிமா தீவு அருகே 20 ஆண்டுகளுக்கு முன் இப்படியொரு கடலடி கோலத்தைக் கண்டு முக்குளிப்பு வீரர்கள் வியப்பில் மூழ்கிப் போனார்கள்.
ஒருவேளை விண்வெளியில் இருந்து வந்த வேற்றுலக உயிர்கள் எதுவும் இந்த மாதிரி விந்தைக் கோலங்களைப் போட்டிருக்குமோ என்ற கேள்வியும் கடல் ஆய்வாளர்களிடம் எழாமல் இல்லை. அந்த அளவுக்கு நேர்த்தியாக மணல் தரையில் மேடு பள்ளங்கள், வரிகளுடன் ஆறரை அடி அகலத்தில் அந்த கோலம் உருவாக்கப்பட்டிருந்தது.
கடலடியில் எந்த கோலமாவு கோகிலா வந்து இப்படி கோலம் போட்டிருக்க முடியும் என்று ஆய்வாளர்கள் மண்டையைப் பிய்த்துக் கொண்டிருந்த வேளையில் இந்த மர்மம் ஒருவழியாக முடிவுக்கு வந்தது.
இந்த மாதிரி கோலங்களைப் போடுவது பேத்தா (Puffer fish) இனத்தைச் சேர்ந்த ஒருமீன் என்பது தெரிய வந்தபோது அனைவருக்கும் அப்படியொரு ஆச்சரியம். அதிலும் ஆண் பேத்தா மீன், பெண் மீனைக் கவரத்தான் இப்படி கோலம் போடுகிறது என்பது தெரிய வந்த போது இன்னும் வியப்பு.
இந்த வரிப்பள்ளங்களும், வரிமேடுகளும் உண்மையில் அந்த பேத்தா மீனின் கூடு. இப்படி ஒரு கலக்கலான கூட்டை கட்டியெழுப்ப அந்த மீனுக்கு பத்து நாள்கள் வரை ஆகும்.
வெறும் ஐந்தங்குல நீளம் உள்ள ஒரு மீன், கடலடி குருத்து மணலில் தன்னுடைய உடலையே கருவியாக்கி, இப்படி சின்னஞ்சிறிய சிகரங்களையும், பள்ளத்தாக்குகளையும் ஏற்படுத்துகிறது என்றால் அது வியப்புதானே?
கடலடி கோலக் கலைஞர்!
சரி. வீடு உருவாகி விட்டது. வீடு என்றால் அலங்காரப் பொருள்கள் வேண்டாமா? அதனால், இந்த கோலத்தின் வெளிவட்ட உச்சிகளில் சின்னஞ்சிறிய சிப்பிகள், பவழப்பாறைத் துண்டுகளை அந்த மீன் அலங்காரத்துக்காக வைக்கிறது.
இப்போது ஏதாவது ஒரு பெண் மீன் வந்து அழகான இந்தக் கூட்டைப் பார்வையிடும். அப்போது ஆண்மீன் வட்டக்கோலத்தின் உள்வட்டத்தில் இருந்தபடி மணலைக்கிளறி பெண் மீனைக் கவர முயற்சிக்கும். பெண் மீனுக்கு வீடு பிடித்து விட்டால் நடுப்பகுதியில் வந்து அது முட்டைகளையிடும்.
சரி! எதை வைத்து ஒரு கூடு சிறந்த கூடு என்று பெண் மீன் முடிவு செய்கிறது? கூட்டின் அழகிய வளைவு நெளிவுகள், அலங்காரப் பொருள்களை விட கூட்டின் அகலமே பெண் மீனை அதிகம் கவருகிறது. பெரிய அளவில் இப்படி கோலமிட்டு கூடு கட்டும் ஆண் மீன் பலமான திறமை வாய்ந்த மீனாகவே இருக்கும் என பெண் மீன் நம்புகிறது.
பெண் மீன் இடும் முட்டைகளில் இருந்து 6 நாள்களில் குஞ்சுகள் பொரித்து வெளிவரும்.
பெண் மீன் ஒருவேளை முட்டையிட்டு விட்டு தன்பாட்டில் போய்விட்டால், அதிலிருந்து வெளிவரும் குஞ்சுகளைப் பாதுகாப்பது இனி ஆண்மீனின் வேலை.
அதன்பின் ஆண்மீன் மீண்டும் பெண் மீனைக் கவர வேறு ஓரிடத்தில் இதுபோல கடலடி கண்கவர் கைவண்ணத்தை உருவாக்கத் தொடங்கிவிடும்.
ஏன் அந்த மீன் பழைய கோலத்தையே புதுப்பிப்பதில்லை? இது நல்ல கேள்விதான். ஆனால் அந்தக் கேள்விக்கு இதுவரை எந்த பதிலும் இல்லை. அந்த மீனைத்தான் கேட்க வேண்டும்.

Wednesday, 12 June 2019


பூவாலி (Long finned Herring)

பூவாலி…. இந்தப் பெயரை பூவாலி என்று எழுதுவதா? அல்லது பூவாளி என்று எழுதுவதா என்பதுகூடத் தெரியவில்லை. பூவாலி என்ற பெயர் பூவைப்போன்ற வாலுடைய மீன் என்பதைக் குறிப்பதாகத் தோன்றுகிறது.
கடலின் பெருங்கூட்ட மீனினங்களான வெங்கணா, சாளை, நெத்தலி போன்றவை Clupeidae குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவை. அந்த குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மற்றொரு மீன் இனம் பூவாலி. Opisthopterus tardoore என்பது பூவாலியின் அறிவியல் பெயர்.
இதில் Opisthe என்ற கிரேக்க மொழிச்சொல், பின்புறத்தையும்,  Pteron என்ற சொல் சிறகு அல்லது தூவியையும் குறிக்கிறது. ‘பின்புறமாக நீண்டதூவி கொண்ட மீன்என்று இதனைப் பொருள்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
20 செ.மீ. வரை நீளம் கொண்ட பூவாலி மீன்கள் அவற்றின் பெயருக்கேற்ப, 51 முதல் 63 மென்கதிர்களைக் கொண்ட பின்அடிப்புற தூவியைக் கொண்டவை. இதனால் ஆங்கிலத்தில் இந்த மீன், ‘நீளத்தூவி வெங்கணா’ (Long finned Herring) என வழங்கப்படுகிறது.
பூவாலி மீனின் வயிற்றின் முன்பகுதி நன்கு வீங்கி குவிந்திருக்கும். அதில் 29 முதல் 35 முள்தகடுகள் இருக்கலாம்.
பூவாலியின் கீழ்த்தாடை அதன் மேல்தாடையை ஓவர்டேக் செய்து முன்னேறி வானத்தைப் பார்த்தவண்ணம் மேல்நோக்கியபடி இருக்கும். கன்னத்துத் தூவி தலையின் அளவுக்கு சமமாகவோ அல்லது தலையை விட நீளமாகவோ கூட இருக்கலாம்.
பூவாலியின் முதுகுத்தூவி மிகவும் சிறியது. முதுகின் நடுப்பகுதிக்கும் அப்பால் சற்று பின்புறமாக, இருக்கிறதா அல்லது இல்லையா என்று ஐயப்பாட்டை எழுப்பும் வண்ணம் முதுகுத் தூவி அமைந்திருக்கும்.
பூவாலி மீன் தட்டையான உடலும், பெரிய கண்களும் கொண்டது. செதிள்கள் எளிதாக கழன்று வந்து விடக்கூடியவை. செவுள் திறப்பின் அருகே கருப்புநிறத் திட்டு காணப்படும்.
இந்தியப் பெருங்கடலில் அரபிக்கடலின் தென்பகுதி, ஓமான் வளைகுடா, வங்கக் கடலில் சென்னை கடற்பகுதி, அந்தமான், மியான்மர், தாய்லாந்து, பினாங்கு தீவுப் பகுதிகளில் பூவாலி காணப்படுகிறது.
கரையோர மீனான பூவாலி, மீன் முட்டைகள், சிறுமீன்கள், இறால்கள், லார்வாக்களை உண்டு வாழ்கிறது.
மலையாள மொழியில் இந்த மீன் அம்பட்டா என அழைக்கப்படுகிறது.
பூவாலி மீன், தோட்டா மீனுக்கு மிகவும் நெருங்கிய உறவுக்கார மீன். தோட்டா மீன்களில் கருவாலன் தோட்டா, கருவத்தோட்டா, தாடித் தோட்டா, மீராக்கைத் தோட்டா, சென்னித் தோட்டா (சென்னித்தோட்டா), குணாத் தோட்டா என ஆறு வகைகள் உள்ளன. மென்மையான முதுகு கொண்ட குணாத் தோட்டா ஆங்கிலத்தில் Russel’s smooth back herring என அழைக்கப்படுகிறது.
தோட்டா மீன்கள் மனிதர்களுக்கு சிறிய அளவில் உணவாகவும், பெரிய அளவில் உரமாகவும் பயன்படுகின்றன.
தோட்டா மீன் பற்றி ஒரு சுவையான தகவல். கடற்கரை மணலில் ஆயிரம் வகை கருவாடுகள் காய வைக்கப்பட்டிருந்தாலும், காகம் தோட்டா கருவாட்டை குறிவைத்து தூக்கிச் செல்லும். முள்நிறைந்த தோட்டா கருவாட்டில் சுவையான  வயிற்றுப்பகுதியை  மட்டும் தின்றுவிட்டு மீதத்தை போட்டுவிடும்.