Wednesday, 30 November 2016

தொப்பி நண்டு

கடலடியில் மண்டி எனப்படும் சதுப்புப் பகுதியில் வாழும் ஒரு வகை சிறிய நண்டினம் இது. தலைக்கு மேல் சிப்பி போன்ற எதையாவது எப்போதும் சுமந்து கொண்டிருப்பது இந்த நண்டினத்தின் வழக்கம். அதனால் தொப்பி நண்டு என இது அழைக்கப்படுகிறது.

மனிதப் பார்வைக்கு இந்த நண்டு மிக பேரழகு கொண்ட நண்டல்ல. ஆனால் தொப்பிநண்டு அழகா இல்லையா என்பதை நீங்களும், நானும் முடிவு செய்வது சரியாக இருக்காது. தன்னின நண்டின் பார்வைக்கு தொப்பி நண்டு அழகான நண்டாகவே தோன்றலாம்.

தனது உருண்டை உடலை தொப்பி நண்டு, கடல் சேற்றால் மூடிக்கொள்ளும். பாசி உள்பட எதிர்படும் எந்த கடல்தாவரத்தையும் இது துண்டுகளாகி உண்ணும்.
உருமறைப்பு செய்து கொள்ள தலைக்கு மேல் எதையாவது தூக்கி வருவது இதன் பழக்கம். மரத்துண்டுகள், சிப்பி உள்பட எதையும் இது தொப்பியாக்கிக் கொள்ளும். ஆனாலும் ஒருவகை வெளிர்மஞ்சள் நிற கடற்பஞ்சுதான் இதன் முதன்மை தொப்பி. அந்த கடற்பஞ்சை தன் இடுக்கிப் போன்ற கடிகாலால் (Cheklae) கைதேர்ந்த தையல்காரர் போல தன் உடல் அளவுக்கு ஏற்ப கத்தரித்து, உடல்மேல் பொருத்திக் கொள்ளும்.
கடல் உயிர்க்காட்சியகத்தில் இருக்கும் இந்த வகை தொப்பி நண்டு, தொப்பி கிடைக்காமல் இருக்கும் நிலையில், காகிதத்தை அளித்தால், அதை அளவாக கத்தரித்துப் பயன்படுத்திக் கொள்ளும். ஆனாலும் கடற்பஞ்சே இதன் முதன்மைத் தேர்வு. சிப்பியுடன் திரியும் தொப்பி நண்டு, கடற்பஞ்சைக் கண்டால் அது, சிப்பியை கைவிட்டு விட்டு கடற்பஞ்சைத் தெரிவு செய்து கொள்ளும்.
தலைமேல் சுமந்திருக்கும் இந்த தொப்பி, இந்த வகை நண்டுக்கு ஒருவகை உருமறைப்பாகப் பயன்படுகிறது. கடலில் திரியும் கணவாயால் தொப்பியுள்ள நண்டுகளை கண்டுகொள்ள முடியாது அதேவேளையில் தொப்பியின்றி திரியும் நண்டை கணவாய் கண்டால், கண்ட உடனே அதை இரையாக்கிக் கொள்வது ஆய்வில் தெரிய வந்திருக்கிறது.
தொப்பி நண்டுகளிடம் திருட்டுப் பழக்கம் உண்டு. ஒரு நண்டின் தொப்பியை மற்றொரு நண்டு கவர்வது உண்டு. தொப்பியைப் பறிகொடுத்த நண்டு, தொப்பியை பறிகொடுத்த இடத்துக்கு நினைவாற்றலுடன் போய்த்தேடும். அல்லது தொப்பிக்குரிய கடற்பஞ்சு எங்கு கிடைக்கும் என்பதை நினைவில் வைத்திருந்து அங்கு சென்று தனக்கான புதிய தொப்பியை அது ஈட்டிக் கொள்ளும்.


Sunday, 20 November 2016

சற்று அதிக அளவிலான அலுவலக பணிச்சுமை....தற்போது இந்தியத்திருநாடு முழுவதும் நிலவும் பழைய பணத்தாள் செல்லாது என்ற பிரச்சினை. அதனால் ஏற்பட்டுள்ள மன அழுத்தம். வங்கிகள் முன் காவல் கிடக்க வேண்டிய நிலைமை.
இவை காரணமாக அண்மை காலமாக புதிய பதிவுகளை இங்கே இட முடியவில்லை... வருந்துகிறேன்.. -மோகன ரூபன்..Wednesday, 2 November 2016

பன்மீன் கூட்டம் (மீன்பட்டியல் தொடர்ச்சி)


1035.ஆரலில் வெள்ளாரல், 1036. நெளிக்கும் ஆரல், 1037.இணாட்டு, 1038, உறவி, 1039. ஊட்டான், 1040. ஊசிக்கோல், 1041. ஊடகத்தில் நெடுவால் ஊடகம், 1042. வச்சிர ஊடகம், 1043 ஓட்டா, 1044. ஓலைச்சிறையன், 1045. கடந்தை, 1046. கடியன், 1047. கயலில் செங்கயல், 1048. கருங்கயல், 1049. கட்டிமீன், 1050. கத்தாளையில் பரக்கத்தாளை, 1051. காரலில் சுதுப்புனம் காரல், 1052.கொடுங்காரல், 1053. கிளாத்தியில் மஞ்சள் கிளாத்தி, 1054. கீளியில் கோவக் கீச்சான், 1055. மட்டக்கீச்சான், 1056. பளிங்கு கீச்சான், 1057. குடைக்கீச்சான், 1058. நாற்கோட்டுக் கீச்சான், 1059. குளக்கன், 1060.  கெண்டை மீனில் மொத கெண்டை, 1061. மடவா கெண்டை, 1062. குறுமுழிக்கெண்டை, 1063. சாணிக் கெண்டை, 1064. முண்டு கெண்டை, 1065. கொறுக்கையில் நிலக்கொறுக்கை, 1066. கொப்பராவில் கடுங்கொப்பரா, 1067. கோளை, 1068. சரமீன், 1069. சரள், 1070. சள்ளல், 1071. சாளையில் பண்ணைச் சாளை, 1072. நெய்ச்சாளை, 1073. வெள்ளாமுரச்சாளை 1074. சிலிந்தன், 1075. சிமிழி, 1076. சீடை, 1077. சுண்டு, 1078. சூரையில் பல்லன் சூரை, 1079. மஞ்சள் சூரை, 1080. மஞ்சள் துடுப்புச்சூரை, 1081. இரத்தசூரை (கேரையின் இன்னொரு பெயராக இருக்கலாம்), 1082. பெரிய கண் சூரை, 1083. தரளம், 1084. தாழை, 1085. தாங்கில், 1086. திரளியில் ஊடகத்திரளி, 1087. நெடுவால் திரளி, 1088. தீராங்கன்னி, 1089. தூக்கல், 1090. தொழுத்தை, 1091. தொண்டையில் ஓத்தொண்டை, 1092. கரத் தொண்டை, 1093. தோக்கா, 1094. பஞ்சிரம் (பஞ்சூரன்),(நெடும்பஞ்சூரன்) 1095. பஞ்சலை 1096. பாலையில் செம்பாலை, 1097. பாரையில் உறிப்பாரை, 1098. நீட்டுப்பாரை, 1099. தக்கன் பாரை, 1100. குமரப்பாரை, 1101. பிலாச்சை, 1102. விளமீனில் பருவ விளமீன், 1103. கொப்புளி சரிந்த விளமீன், 1104. வெண்ணா (நெத்தலியில் சிறியது), 1105. நவரையில் குழிநவரை, 1106. மஞ்சள்கீத்து நவரை, 1107. நாக்கு மீனில் புள்ளி நாக்குமீன், 1108. நாரை, 1109. மதனத்தில் பாசி மதனம், 1110. முரலில் படுக்கா முரல், 1111. கூறைமேதல் முரல், 1112. பரவை முரல், 1113. கட்டமுரல், 1114.   கெழுது மீனில் கட்டுவா கெழுது, 1115. பொதியங் கெழுது ( பொதி கெழுது), 1116. இருங்கெழுது, 1117. கறுத்தகெழுது, 1118. நொறுவாய் கெழுது. 1119. சுறாவில் ஓங்கல் சுறா, 1120. தாழஞ்சுறா, 1121. வெள்ளை கோலா சுறா, 1122. உடும்புச்சுறா. 1123. குழுவி, 1124. குளிரி, (தொடரும்)