Tuesday, 24 November 2015

முரல்

946. வடிக்கிலி முரல் (வடுக்கிளி முரல்), 947. வாழியபோதல் முரல், 948. வாளையா முரல் (வாளா முரல்),949. வரயி முரல், 950. கருமுரல், 951. பிள்ளை முரல், 952. கோழியா முரல், 953. பாம்பு முரல், 954. செல்ல முரல், 955. இரங்க முரல், 956. கலிங்க முரல், 957. பைத்தங்கா முரல், 958. நெடுமுரல், 959. பாசிமுரல், 960. பாச்சுவலை முரல், (சிறியது, விரல் தடிமன் உள்ளது),
961. முயல், 962. முலைகுயன்,
முட்டி
963. அண்டி முட்டி, 964. கத்தாளை முட்டி, 965. குறுமுட்டி, 966. செம்ப முட்டி,
967. முள் இடுக்கி, 968. முள்ளங்கரா, 969. முறுத வாழி, 970. மூச்சா, 971. புள்ளி மூச்சா, 972. கறுப்பு மூச்சா, 973. மூலன், 974. மூஞ்சான், 975. மேலாடி, 976. மையாப் பொடியான், 977. மைலாப்புயன், 978. மொந்தன், 979. மோகா, 980. மோதமீன், 981. மோர மீன், 982. மோளா,
விடுபட்ட மீன்கள்

983. பாரையில் கும்பிளாப் பாரை, 984. நச்சுப்பாரை, 985. கிளாத்தியில் மஞ்சள் கிளாத்தி, 986. உல்லத்தில் கடுக்கா உல்லம், 987. அரல், 988. அனுவம், 989. அயிங்கவலை, 990. ஆனதும்பி, 991. குழுவி, 992. சேனான், 993. முரலில் படுக்கா முரல், 994. கூரைமேதல் முரல், 995. தடு முரல், 996. தொண்டையில் கரத் தொண்டை, 997. சுறாவில் கொண்டையன் சுறா, 998. வேடக்கொம்பன், 999. கொள்ளி, 1000. ராட்டு மீன்.

Saturday, 21 November 2015

நவரை

878. வரிநவரை, 879. கல் நவரை, 880. கண் நவரை, 881. செந்நவரை, 882. வெண்நவரை, 883. ரோமியா நவரை,
நவரை (Mullet)
பார்க்கடல் அருகே காணப்படும் சகதிமீன் இது. நவரையில் ஏறத்தாழ 50 இனங்கள் உள்ளன. இதன் தாடைக்குக் கீழே நீளமான தாடி போன்ற இரண்டு உறுப்புகள் இருக்கும். மீனின் முன்புறமோ, அல்லது கீழ்ப்புறமாகவே நவரையால் இந்த உறுப்புகளை நீட்ட முடியும். கடலடி சகதியைக் கிளறி இரையை ஆராய பார்பெல்ஸ் எனப்படும் இந்தத் தாடி பயன்படுகிறது.
இந்த ஆட்டுத்தாடி காரணமாக நவரை மீன் ஆங்கிலத்தில் கோட் பிஷ் (Goat Fish) என அழைக்கப்படுகிறது. தாடியை வைத்து நவரையை எளிதாக அடையாளம் காணலாம்.
தேவையில்லாதபோது இந்தத் தாடி நவரையின் அடிப்புற உடலோடு ஒட்டிக் கொள்ளும். பிறகு இந்தத்தாடியை நாம் காண்பது கடினம்.
நவரையின் பல இனங்கள் பிங்க் நிறமானவை. இது நிறம்மாறக்கூடிய மீன். வியப்படையும் போது நவரை சிவப்பாகக்கூட ஆகும். அடர்த்தியான அழுத்தமான புள்ளிகள் கொண்ட ஒரு நவரை, திடீரென உடலில் கோடுகளோ, புள்ளிகளோ இன்றி வெறுமையாகக் காட்சியளிக்க வாய்ப்புள்ளது.
நவரையின் முதுகு முன் தூவி முள்கள் உள்ளது. முதுகுப் பின்தூவி முள்களற்று மென்மையானது. இரு தூவிகளுக்கும் இடையே இடைவெளி உண்டு.
நவரைகளில் சில கூட்டமீன்கள். சில தனித்து வாழக்கூடியவை. நவரையில் ஓரடிக்கு அதிகமான மீன்களும்,10 அங்குல மீன்களும் உள்ளன.
நவரையில் புள்ளி நவரை ரோசா நிறமானது. உடலின் பக்கவாட்டில் அழுத்தமான 3 திட்டுகள் இருக்கும்.
நவரையில் செந்நவரை மேலே செந்நிறமாகவும், இருபுறமும் மஞ்சள் கலந்து 2 வரிசைகளாக நீலப்புள்ளிகளுடன் காணப்படும்.
ரெட்சர் முல்லட் எனப்படும் இன்னொரு ரக செந்நவரை, நவரையின் இயல்புக்கு மாறாக அடர்ந்த கூட்டமாகத் திரியக்கூடியது.
மஞ்சள் நவரை, வெள்ளை அல்லது வெள்ளி நிறமானது. இதன் மூக்கில் தொடங்கி கண்வழியாக உடல் முழுவதும் மஞ்சள் நிற கோடு ஓடும்.
நகரை என்பது மற்றொரு தனிமீன் இனம்.

884. நகரை, 885. நாக்கு மீன், 886. புள்ளி நாக்குமீன், 887. நாக்கண்டம், 888. நெடு நாக்கண்டம், 889. பாரி நாக்கண்டம், 890. நாறல், 891. நீற்றுக்கவலை, 892. நுணலை (கொய்மீன்), 893. நெடுமீன், 894. நெய்மீன், 895. நெடும்புலி, 896. நெத்தி (பயிந்தி இனம், முள் குத்தினால் கடுகடுக்கும்), 897. நெத்தி பிரியன்,
நெத்தலி (நெய்த்தோலி)
898. கருநெத்தலி (குமரிக்கடலில் மட்டுமே கிடைப்பது), 899. பெருவா நெத்தலி, 900. வெள்ளை வால் நெத்தலி, 901. வெண் நெத்தலி, 902. உருளை நெத்தலி, 903. சிறுகை நெத்தலி, 904. கோவா நெத்தலி (மேலைக்கடலில் மட்டுமே கிடைப்பது), 905. நெடுவா, 906. கறுப்பு நெடுவா, 907. நெய் மஞ்சளா, 908. நெடுங்கவலை, 909. நெடும்பீலி, 910. நெடுந்தலையன், 911. நெளியன், 912. நெய்க் கோமாரியன், 913. நொன்னா, (நுண்ணா, தும்பு அளவுக்குச் சிறிய வெள்ளைநிற பொடிமீன், கையில் தடவித்தான் எடுக்க முடியும்), 914. நொறுக்கி, 915. நொனாலி, 916. நொய், 917. மஞ்சள் பழம், 918. மஞ்சள் கட்டா குட்டி,
மதனம்

919. மஞ்சள் மதனம், 920. கருமதனம், 921. பாசி மதனம், (மகளை விற்று மதனம் வாங்கி சாப்பிடு என்பது தூத்துக்குடி பழமொழி), 922. மகவுப் பிலால், 923. மட்டகுந்தான் ( வெள்ளியா), 924. மட்லீசி, 925. மடந்தை, 926. மாந்தேவி, 927. மடவுள்ளி, 928. மடவை, 929. மயிலை, 930. மாணை (இதன் இரு சினைகளும் சுவை மிக்கவை), 931. மணலை, 932. மண்ணா, 933. மணங்கு, 934. மருவா, 935. மகரை (மசரை, மசறி), 936. மசவு, 937. மத்தி, 938. மதுரமீன், 939. மதுரம், 940. மழுவம், 941. மலங்கு, 942. மாவலாசி (வஞ்சிரம்), 943. மாவுளா (பெருங்கண்சீலா, பெருக்கஞ்சீலா), 944. வரி மாவுளா, 945. மிடாக்கா

Friday, 20 November 2015

 வாளை
828. துப்பு வாளை, 829. முள்ளு வாளை, 830. முய(ல்) வாளை, 831. கார்த்திகை வாளை, 832. கரை வாளை, 833. கலக்கு வாளை (பச்சை முதுகு), 834. தேத்து வாளை (தேத்து நீரில் அதாவது தெளிந்த கடல்நீரில் இருக்கும் வாளை), 835. சுண்ணாம்பு வாளை, 836. சோனக வாளை, 837. கிளவாளை (சூரை இனம்), 838. பூவாளை, 839. ஓலை வாளை, 840. அம்பட்டன் வாளை (சொட்டை வாளை), 841. பண்டு வாளை, 842. பவள வாளை, 843. நாவி வாளை, 844. மண்டி வாளை, 845. இலக்கு வாளை, 846. கொழு வாளை, 847. குண்டங் கொழுவாளை, 848. கன்னங்கொழுவாளை,
வாவல் (வவ்வால்)
849. ஐய் வாவல், 850. வெள்ளை வாவல், 851. கருவாவல், 852. மூக்கரை வாவல், 853. சிரட்டை வாவல்,
854. வாமுட்டான் (உருளை மீன்), 855. வாய்நாறி, 856. விராலி,
விளமீன்
857. பருத்த விளமீன், 858. ஒரியா விளமீன் (நீண்டமுகம்), 859. கருணா விளமீன். 860. தாடி விளமீன் (கன்னத்துப்பக்கம் பொட்டு உண்டு),
861. விலாங்கு, 862. வியாலா, 863. வெக்கட்டை, 864. வெங்கண்ணி (உல்லம்),
வெங்கணா (வெங்கணை)
865. திரவெங்கணை, 866. இளவெங்கணை, 867. பெருவெங்கணை (பருவெங்கணை), 868. ஓட்டு வெங்கணை (முள் நிறைந்தது),
869. வெள்ளியா, 870. உருண்டை வெள்ளியா, 871. கறுப்பு வெள்ளியா, 872. வெளிச்சி, 873. வெள்றா (சீலாவில் ஓரினம்), 874. வெம்புலியன், 875. வொரண்டை, 876. நங்கல் குட்டி

Thursday, 19 November 2015

771. பாலமீன், 772. பார்மீன், 773. பாப்பர மூஞ்சான், 774. பார் உறிஞ்சான் (வாலில் முள் உண்டு), 775. பில்லரிஞ்சான், 776. பிழிஞ்சான் (சீலா), 777. பிலாச்சை, 778. பில்லிஞ்சான், 779. புள்ளிக் கரையான், 780. புனா (புனாக்கள்ளி), 781. புள்ளியாரை, 782. புளியமீன், 783. பூட்டான் கிளி, 784. பூவாளி, 785. பூலை (ஓராவில் பெரியது. வால் முள் குத்தினால் மட்டுமே வலிக்கும்), 786. சாணரப் பூலை, 787. நெடும்பூலை, 788. விரி பூலை, 789. பூமீன் (கொழஞ்சான்), 790. பூச்சக்கண்ணு, 791. பூண்டு சுரிங்கா, 792. பெருவரை மீன், 793. பேத்தை
பேத்தா
794. முள்ளுப் பேத்தா (பலாச்சி), 795. நஞ்சுப் பேத்தா, 796. குருவிப் பேத்தா,
797. பொத்தி, 798. பொத்தை, 799. பொய்க்குட்டி, 800. பொய்க்கம், 801. பொடுவா, 802. செம்பொடுவா, 803. பொறுவா, 804. அடுப்புப் பொறுவா, 805. பொட்டிட்ட மீன், 806. பொள்ளல், 807. பொன்னார மீன், 808. பொன்னெலி, 809. பொரிவாயன்,
போளான்
810. மஞ்சப்போளான், 811. வெள்ளைப் போளான், 812. யாவை, 813. லோமியா (பார் விட்டு தாழ்ந்த மீன்), 814. வஞ்சிரம், 815. வங்கராச்சி, 816. வங்கரவாசி, 817. வஞ்சனம், 818. வண்ணாத்தி,
வங்கடை

819. ஆழியா வங்கடை, 820. இரை வங்கடை (வயிற்றில் எப்போதும் கூனி, நெத்தலி போன்ற இரை இருக்கும்), 821. வரையோடு (பாரை மாதிரியான மீன்), 822. வட்டா, 823. வத்தை, 824. வழியோடு, 825. வழுக்கு மீன், 826. வறுமீன், 827. வட்டக்கண்ணி,

Wednesday, 18 November 2015

பன்னா


677. புள்ளிப்பன்னா, 678. கரும்பன்னா, 679. குழிப் பன்னா, 680 வாணியம் பன்னா, 681. தண்ணீர் பன்னா (நாக்கண்டம், பார் சகதியில் திரியும் மீன், வாலில் கறுப்புநிறம் உண்டு), 682. தண்டிப் பன்ன, 683. பில்லிப் பன்னா,
684. பன்னா மீன் (கறுப்பு வெளிர்மஞ்சள் நிறம்), 685. பன்னிமீன், 686. பன்னிச் சாத்தான், 687. பன்னி கடார், 688. பலாங்கம், 689. பரவை, 690. பஞ்சலை, 691. பாலை (வெள்ளை நிறம், கட்டிக்காளா மாதிரியான மீன். ஆனால் மீசையிருக்காது), 692. பார் முட்டான்,
பாரை 
693. வட்டப்பாரை, 694. மஞ்சப்பாரை, 695. கள்ளப்பாரை, 696. வத்தப் பாரை, 697. மஞ்சவேலா பாரை, 698. மண்வேலா பாரை, 699. மஞ்சள்கண்ணிப் பாரை, 700. மஞ்சள்கிள்ளுப் பாரை, 701. கருங்கண்ணிப் பாரை (பெரியது), 702. தூவிப் பாரை, 703. கொழுவப்பாரை, 704. ஓச்சாம்பாரை 705. ஓட்டா(ப்) பாரை, 706. ஓரன் பாரை, 707. இளம்பாரை, 708. தேங்காய்ப் பாரை, 709. சுக்கான் கண்ணிப்பாரை, 710. சுக்கான் கீரிப்பாரை, 711. நெத்தம் பாரை, 712. செம்பாரை, 713. உளவுப்பரை, 714. இராப்பாரை, 715. நீலப்பாரை, 716. நீலமூக்குப் பரை, 717. நீள்மூக்குப்பாரை, 718. தங்கப்பாரை, 719. குஞ்சவால்பாரை, 720. குமரப்பாரை, 721. தோல்பாரை, 722. வங்கரைப் பாரை, 723. புள்ளிப் பாரை, 724. எலிமீன்பாரை (கைக்கொழுவை), 725. வத்தலாம் பாரை, 726. குன்னிப்பாரை (கூனிப்பாரை), 727. வங்கடப்பாரை, 728. வலங்கம் பாரை, 729. வாமுட்டான் பாரை, 730. முசுக்கம் பாரை, 731. கேழல் பாரை, 732. செஞ்சட்டாம் பாரை, 733. செங்கட்டாம்பாரை, 734. செங்கடா பாரை (முதுகில் மஞ்சள்நிற படர்வு உண்டு), 735. கண்டாங்கிப் பாரை, 736. கடுவன் பாரை, 737. கட்டாம் பாரை, 738. மண் பாரை, 739. கல்லுப்பாரை, 740. கலங்கொட்டிப் பாரை, 741. கருந்தலைப் பாரை, 742. கவப்பாரை, 743. கருங்கப் பாரை, 744. நற்பாரை, 745. காற்கரைப் பாரை, 746. குமிழிப் பாரை, 747. தோட்டாம்பாரை, 748. தோ பாரை, 749. கின்னட்டிப் பாரை, 750. கீச்சாம்பாரை,. 751. சீவப்பாரை, 752. முண்டக்கண்ணன் பாரை, 753. லோமியாப் பாரை, 754. பில்லிப்பாரை, 755. பொரமீன் பாரை, 756. முண்டம் பாரை, 757. தாளம் பாரை, 758. தொல்லம் பாரை, 759. அச்சுப்பாரை, 760. கருக்குவாய்ப் பாரை, 761. புங்கம்பாரை, 762. சூவப் பாரை, 763. கொச்சம் பாரை (அயலை இனம்), 764. லேனா பாரை (சீலா போன்றது), 765. வட்னிப் பாரை, 766. கில்லிசைப் பாரை, 767. முட்டைப் பாரை, 768. மாமியாம் பாரை, 769. மண்டப் பாரை, 770. தீராப் பாரை (காரையை எண்ணினாலும் பாரையை எண்ண முடியாது என்பது பழமொழி).

Tuesday, 17 November 2015

தேளி  
624. கூழ்தேளி, 625. வெள்ளைத் தேளி, 626. கறுப்புத் தேளி, 627. மஞ்சள் தேளி, 628. தேரா (தோல்பாரை) 629. தேத்தா, 630. தேவா, 631.தேரவம், 632. தேறகம், 633. தேந்தலை, 634. தேடு (கெழுதில் மிகப்பெரியது தேடு)
தொண்டன்
635. குறுந்தொண்டன், 636. சல்லித்தொண்டன், 637. ஈக்குத் தொண்டன்,
தொண்டை
638. வெண் தொண்டை, 639. கருந் தொண்டை, 640. பனந்தொண்டை, 641.
குறுந்தொண்டை, 642. கோத்தொண்டை, 643. ஈக்குத் தொண்டை, 644. தொப்பை (கூராக்கெண்டை), 645. தொந்தன்
தோட்டா
646. கருவாலன் தோட்டா, 647. கருவத் தோட்டா, 648. தாடித் தோட்டா, 649. மீராக்கைத் தோட்டா, 650. சென்னாத் தோட்டா (சென்னித் தோட்டா), 651. குணாத்தோட்டா, 652. தோலை, 653. தோகை, 654. தோக்கரா, 655. தோலன் (கருந்தோலன்), 656. வெள்ளைத் தோலன், 657. தோவரை, 658. தோவியாரை, 659. படங்கன், 660. படம்பு, 661. படிச்சான் சம்பு, 662. பறந்தான், 663. பட்டான் சுக்கான் மீன், 664. பல்வக்கை, 665. படுக்கா மீன், 666. பருத்தி
பயிந்தி
667. புள்ளிப்பயிந்தி, 668. வெள்ளைப் பயிந்தி, 669. ஓலைப்பயிந்தி (பாசிச் செடிப் போல நாற்றம் அடிக்கக்கூடியது), 670. கோட்டுப்பயிந்தி (வரிப்பயிந்தி), 671. கரும்பயிந்தி (கொம்புப் பயிந்தி), 672. திரளைப் பயிந்தி (இதன் சதை பஞ்சுபோல ருசியாக இருக்கும்)
பண்டாரி
கொடுவா இனத்தைச் சேர்ந்த பண்டாரி மீன் நீள உடலும், சற்றே சரிந்த வாயும் கொண்டது. இதன் மேல்தாடை கண்களுக்கு மேல் வரை ஓடும்.
பாரமுண்டி என்பது இதன் பொதுவான பெயர். இது ஆஸ்திரேலியாவின் குயின்ஸ்லாந்து பகுதியில் வாழும் பழங்குடி மக்கள் சூட்டிய பெயர். பெரிய செதிள்கள் கொண்ட ஆற்றுமீன் என்று இதற்குப் பொருள். மலையாளத்தில் இந்தமீன் களஞ்சி என்றும், சிங்களத்தில் மோத்தா என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.
பண்டாரி மீன்களில் பெரிய மீன் தன் இனத்தைச் சேர்ந்த குட்டி மீன்களைத் தின்னும், குட்டி மீன்கள் கடலில் உள்ள கவுர்களை உணவாக்கிக் கொள்ளும்.

பண்டாரி

673. சிவப்புப் பண்டாரி, 674. வெள்ளைப் பண்டாரி, 675. பறளா, 676. பரலி, 

Sunday, 15 November 2015

சூரை
569. எலிச்சூரை, 570. கரைச் சூரை, 571.  நீலச்சூரை, 572. கீழைச் சூரை, 573. வரிச்சூரை, 574. மஞ்சள் சூரை
575. சூவாரை, 576. செம்மீன் (லோமியாவை விட பெரியது. செப்பிலியை விட சிறியது), 577. செவ்வளை, 578. செவ்வா மீன், 579. செம்பரா, 580. சென்னாகுன்னி,
செப்பிலி
581. நா செப்பிலி, 582. கொண்டைச் செப்பி (நெற்றியில் கொண்டை போன்ற புடைப்பு உண்டு)
583. செப்பல், 584. செங்கனி (செங்கண்ணி), 585. செவ்வாய், 586. செம்பொடுவா,
587. செரையா, 588. நரிமீன் செரையா, 589. செத்தை புள்ளிச் செத்தை, 590. புல் செத்தை, 591. சேவல் மீன் (சாவல்கோழி, சாமீன்), 592. சேத்தல், 593. சேரி (வெள்ளைக்குறி மீன்போன்றது. .அதைவிட பெரியது. மஞ்சள் நிறமும், அணில் போல கோடுகளும் உள்ளது), 594. சேதி, 595. சேனான், 596. சொம்படக்கான், 597. தளப்பத்து (கொப்பரக்குல்லாவுக்கு இருப்பதுபோல பாய்ச்சிறகு இல்லை. தலை முதல் வால்வரை சிறகுத் தூவி உண்டு. நீளம் குறைவு)
598. தலைக்களவாய், 599. தம்பான், 600. தரட்டை, 601. தலவா, 602. தவணாரை, 603. தள்ளி, 604. தத்தி (கெழுது இனம், ஊசிவாய்), 605. தளமீன், 606. தாளான், 607. தாழக்கோலா (செம்பொடுவா),

608. திரவி, 609. திரளி, 610. திமிளி, 611. திரியா, 612. திரவங்கணை (வெங்கணா போன்றது, கை அகலம் உடையது), 613 திரவாலை (வெளிர்ப்பச்சை நிறமானது), 614. தீரா (தோல்பாரை), 615. தீராங்கன்னி, 616. தீரா பாரை, 617. தீக்குச்சி மீன், 618. தும்பையன், 619. தும்பி (தும்பை), 620. தைலி, 621. தெரளக்குட்டி, 623. தெள்ளல்,

Wednesday, 11 November 2015

501. சம்பான், 502. சலவாழைக்காய், 503. சவரன், 504. சரமீன், 505. சரள், 506. சவளம், 507. சல்லி, 508. சதை மீன், 509. சள்ளை மீன் (பரடி மீன், செல்வேல், 510. சப்பரே, 511. சாத்தான், 512. சாத்தானி மிடாக்கா,
சாளை
513. ஒழுகு சாளை, 514. பூச்சாளை (தலை முதல் வால்வரை ஒரே அளவாக இருக்கும்), 515. பேச்சாளை (சிறிய வால், எண்ணெய் நாற்றம் உள்ள மீன்), 516. கறுப்புச்சாளை (நச்சாளை), 517. கன்னஞ்சாளை, 518. பறவைச் சாளை (பரவை சாளை), 519. செவிட்டுச் சாளை, 520. மாங்காய்ச்சாளை, 521. கீரிமீன் சாளை, 522. தடிக்கீரி சாளை, 523. கொழுவச் சாளை, 524. கொழி சாளை, 525. தொழுவன் சாளை, 526. ஊசிச்சாளை, 527. வட்டச்சாளை (சூடை), 528. மேலா சாளை (சாளையில் பெரியது)
529. சாவாளை (அருகி விட்ட மீன்), 530. சாரல், 531. சிரையா, 532. சிங்கானா, 533. சிலந்தன், 534. சிமிழி, 535. சீந்தி, 536. மஞ்சள் சீந்தி, 537. சீத்தலா, 538. சீப்பு மீன், 539. சீப்புத் திரட்டை, 540. சீனாவாரை, சீடை
சீலா
541. கட்டிச் சீலா, 542. மானா சீலா, 543. நெடுஞ்சீலா, 544. நெட்டையன் சீலா (அறுக்குளா), 545. நெடுந்தலை சீலா, 546. ஓரே சீலா, 547. தடியன்சீலா, 548. புள்ளிச்சீலா (மவுலடி), 549. நெய்ச்சீலா, 560. கல்சீலா
561, சுங்கான் (சுக்கான்), 562. சுங்கனி (கெழுது), 563. சூடை தங்கான்
சூடை

564. வெள்ளைச் சூடை, 565. கறுப்புச்சூடை, 566. மட்டிச்சூடை, 567. வட்டச்சூடை, 568. பேச்சூடை

Thursday, 5 November 2015

கெண்டை
454. கூராக் கெண்டை, 455. பால் கெண்டை, 456. கோலா கெண்டை, 457. துள்ளு கெண்டை, 458. மாராங் கெண்டை, 459. மூரன் கெண்டை, 460. செவ்வாய்க் கெண்டை, 461. வெள்ளிக் கெண்டை, 462. முண்டு கெண்டை
463. கௌக்கி, 464. கேரா மீன் (கேரை) (ரத்தச்சிவப்பு சதை, பன்றிபோல தோல் உண்டு.) 465. கேலம் (கொம்பன்சுறாவின் இன்னொருபெயர்), 466. கைக்கொளுவை, 467. கொய்மீன் (நுணலை),
 கொடுவா (பைனி),  
468. நரிக் கொடுவா, 469. கொறுக்கைக் கொடுவா,

470. கொடுவை, 471. கொப்பரக்குல்லா (கறுப்புநிறம், தளப்பத்து மீனைவிட நீளம் அதிகம், தலையில் சிறுதூவி உண்டு), 472. கொறுக்கை, 473. கொள்ளுக் களவாய், 474. கொட்டிலி, 475. கொப்பரன், 476. கொடும்புளி, 477. கொண்டான் பிலால் (சுறா), 478. கொண்டை செவ்வாளை, 479. கொண்டல் (கண்டல்), 480. கொதளிக்குட்டி (விளமீனில் சிறியது, தூண்டிலில் சிக்குவது, ஆடாங் கொதளி), 481. கொதலி, 482. கொங்கணியான், 483. கொழஞ்சான் (ஓலைபோல வதங்கி விழும். முள் அதிகம், நாள்பட்ட மீன்போலத் தோன்றினாலும் குழம்பில் போட்டால் சுவையாக இருக்கும்), 484. கொடும்புலி, 485. கோழிமீன் (முள் உள்ள மீன்), 486. கோலா, 487. கோளை, 488. கோலக் கீச்சான், 489. கோழியான் அவரை, 490. கோவாஞ்சி (கோவிஞ்சி), 491. கோப்பையன், 492. கௌக்கி, 493. கெடுத்தல் (முள் உள்ளது), 494. கௌவாலன், 495. சடையன், 496. சஞ்சோன், 497. சட்டித்தலையன், 498. சங்கரா, 499. சண்டுமணலை, 500. சலம்தின்னி

Monday, 2 November 2015

381. கிளிப்பாளை, 382. கிள்ளை, 383. கிளச்சி, 384. கிளிசை, 385. கிளிமீன்,
கீளிமீன்
386. மஞ்சக்கீளி (சின்னக்கீளி), 387. கறுப்புக்கீளி, 388. தாளான் கீளி, 389. நெடுங்கீளி, 390. பட்டாணிக் கீளி, 391. பாக்கீளி, 392. புள்ளிக்கீளி, 393. வரிக்கீளி, 394. வண்ணாத்திக்கீளி, 395. முட்டாள் கீளி, 396. பெருவாக்கீளி, 397. சல(ம்) தின்னிக்கீளி.
398. கீரைமீன் (Yellowfin tuna), 399. கீச்சான் (மொண்டொழியன்), 400. கோலக்கீச்சான், 401. கீட்டா, 402. குறுவளை, 403. குறுவா, 404. குப்புளா, 405. கும்பிளா (கும்பாலா), 406. குமுளா,
குறிமீன் (வெள்ளையும், மஞ்சளும் கலந்த நிறம். முதுகில் முள் இருக்கும். செதிளில் இருநிறம். வயிற்றில் சினை இருக்கும்)
407. புள்ளிக்குறி மீன், 408. வெள்ளைக்குறி மீன், 409. குறுமீன் (குதிப்புச் சுவையுள்ளது. பன்னா, குட்டிக்கத்தாளை மாதிரியானது), 410. குழிமீன் (உருண்டு திரண்டிருக்கும்), 411. குழாய் மீன் (கலிங்கன் போன்றது. தும்பு போன்ற குழாய் போன்ற வாயால் இரையை உறிஞ்சக்கூடியது), 412. குதிப்பு (சல்லமீன்), 413. குருங்கை
குத்தா
414. செந்தலைக்குத்தா, 415. செம்பக் குத்தா, 416. செந்தூரக்குத்தா, 417. தாழக்குத்தா, 418. தாடிக்குத்தா, 419. சென்னிக்குத்தா, 420. கன்னங்குத்தா, 421 வீசக்குத்தா.
422. குளச்சல், 423. குழிமுண்டான், 424. குட்டிலி (கூட்டிலி, சுட்டுத்தின்ன ஏற்ற மீன்), 425. குட்டோறு, 426. குமளம்பாசு,
கூரல் (வயிற்றில் பள்ளை எ
ன்ற காற்றுப்பை உள்ள மீன்)
427. மஞ்சள் கூரல் (அளக்கத்தாளை இனம்), 428. வெள்ளைக் கூரல், 429. கொடுவாய்க் கூரல்,
430. கூடுமுறிச்சான், 431. கூந்தா, 432. கூறவு
கெழுது

433. மண்டைக் கெழுது, 434. மடிக் கெழுது, 435. மாம்பழக் கெழுது (மஞ்சள் கெழுது), 436. கட்டக் கெழுது, 437. காயல் கெழுது, 438. முழங்கெழுது, 439. பொன் கெழுது, 440. ஊசிக் கெழுது, 441. சல்லிக் கெழுது, 442. மொண்டைக் கெழுது, 443. முள்ளங் கெழுது, 444. பொதி கெழுது (பொரி கெழுது), 445. வெண் கெழுது, 446. கூவங் கெழுது (குவ்வங் கெழுது, அரிய இனம்), 447. கருப்புக் கெழுது, 448. சலப்பைக் கெழுது, 449. வரிக் கெழுது, 450. பீக்கெழுது, 451 அங்காள் கெழுது, 452. ஆணிக்கெழுது, 453. செம்பாணிக் கெழுது (செம்பு ஆணி போன்ற மஞ்சள் முள் இருக்கும்)